Menu
Hesabınız

Cihaz Garanti Bilgi

Etfal işitme cihazları Garanti Şartları


1- Ürünlerin garanti süresi teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 (iki) yıl ile sınırlıdır.

2- Ürünlerin, tüm parçaları dahil olmak üzere tamamı, Etfal işitme cihazları firmamızın ve distribütör firma garanti kapsamındadır.

3- Ürünlerin garanti süresi içerisinde arızalanmaları durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Ürünlerin tamir süresi, ürünlerin tamir için servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren en fazla 20 (yirmi) iş günüdür. Bu süre, ilişkin arızanın servis istasyonunun olmaması durumunda, ürünlerin satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı - üreticisinden birine bildirim ve teslim tarihinden itibaren başlar.

4- Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, fax, e-posta, iadeli taahütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Ürünlerin arızasının 10 (on) iş günü içerisinde giderilememesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı, ürünlerin tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir ürünü tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

5- Ürünlerin garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik; gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanmaları halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında, hiçbir ücret talep edilmeksizin tamiri yapılacaktır.

  • Ürünlerin ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
  • Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
  • Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
  • Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
  • İmkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.
  • Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde ürünlerin;
  • Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
  • Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici ürünlerin bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi, durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Ürünlerin kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için, Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine başvurulabilir.

Garanti Kapsamı Dışındaki Durumlar

Kullanma Kılavuzunda belirtilen esaslara ve odyometrist ve/veya uzman odyolog ve/veya odyolog tarafından yapılan bilgilendimıelere aykırı kullanımdan kaynaklı arızalar garanti kapsamı dışındadır.

Sınırlı olmamak ve örnek teşkil etmek kaydı ile kullanımdan kaynaklı arızalar aşağıdaki gibidir:

Ürünün uzun süre sıvı ile temas etmesi,

Güneş ışığına çok fazla maruz kalması,

Ürünün yüksek gerilim hatlarına maruz kalması,

Ürünün mikro dalga fırın dahil olmak üzere yüksek ısı içeren eşya ve cihazlann içine konulması vb.,

EMAR, BT, Röntgen çekimi işlemleri gibi radyasyon yayan ortamlarda kullanılması,

Mikrofonun, hoparlörün kulak kirine uzun süreli olarak maruz kalması ve sivri uçlu cisimlerle temizlenmeye çalışılması,

Mikrofona ve hoparlöre sıvı girmesi; sivri uçlu cisim sokulması,

Switch ve potans parçalarının zorlama ve dış etkenlere maruz kalması,

Marka, model, seri numarası ve barkod üzerinde herhangi bir değişiklik yapılması.

Garanti kapsamı dışında değerlendirilen bir servis hizmeti söz konusu olduğu takdirde tüketici/ürün kullanıcısı onayı olmaksızın işlem yapılmayacaktır. Tavsiye edilen periyodik bakım zamanı dört ayda bir defadır. Kullanım alışkanlıkları ve ürün kullanıcısından kaynaklanan sebeplerle bakım sıklığı değişkenlik gösterebilir.

Ürün(ler)de bulunan pil, kulak kalıbı, kalıp hortumu, kabin, pil kapağı, boynuz ve aksesuarlar garanti kapsamında değildir. Garanti kapsamı dışında değerlendirilen arızalar ve parçalar sebebiyle yapılacak tamirat, bakım, değişim vs. işlemlerden kaynaklı servis ücreti ile değişime konu parça bedeli, alıcı tarafından ödenecektir. Satın alınan ürünün tamir ya da bakımının yetkili servisler dışında bir yerde yaptırılması durumunda firma garantisi sona erecektir. Tüketici/ürün kullanıcısı bu hususta bilgilendirildiğini kabul ve beyan eder.

Tarama deneyiminizi ve sitemizin işlevselliğini geliştirmek için tanımlama bilgileri ve diğer benzer teknolojileri kullanıyoruz. Gizlilik Politikası .